Resources

Succor point : X (0) Y (0) Z (4)

Bestiary

Acolyte Wivlx56 - 56 ShissarNamed
Advisor Zekuzh53 - 53 ShissarNamed
Arbiter Korazhk53 - 53 ShissarNamed
Blood of Ssraeshza63 - 63 Iksar GolemNamed
Clati Soriz56 - 56 Undead IksarNamed
Commander Zazuzh56 - 56 ShissarNamed
Commander Zherozsh58 - 58 ShissarNamed
Defiler Juzlix56 - 56 ShissarNamed
Disciple Yelwinz56 - 56 ShissarNamed
Emperor Ssraeshza66 - 66 ShissarNamed
Fifth Disciple of Rhag51 - 51 ShissarNamed
Fourth Disciple of Rhag51 - 51 ShissarNamed
General Kizuhx53 - 53 ShissarNamed
Granic Obulus56 - 56 Undead IksarNamed
Grziz the Tormentor59 - 59 ShissarNamed
Guard Sklinus56 - 56 ShissarNamed
Heriz the Malignant58 - 58 ShissarNamed
Hilog Jarsath56 - 56 Undead IksarNamed
Kalin Nathsar58 - 58 Undead IksarNamed
Klazaz the Slayer59 - 59 ShissarNamed
Nerla Kunzar58 - 58 Undead IksarNamed
Nilasz the Devourer62 - 62 ShissarNamed
Rhag`Zhezum63 - 63 ShissarNamed
Rhozth Ssravizh60 - 60 ShissarNamed
Rutin Kylong58 - 58 Undead IksarNamed
Sixth Disciple of Rhag51 - 51 ShissarNamed
Skzik the Tormentor59 - 59 ShissarNamed
Slakiz the Malignant58 - 58 ShissarNamed
Spiritward Trilzic56 - 56 ShissarNamed
Ssraeshzian Blood Golem63 - 63 Iksar GolemNamed
Ssraeshzian Blood Priest60 - 60 ShissarNamed
Ssraeshzian Death Priest60 - 60 ShissarNamed
Ssraeshzian Plague Priest60 - 60 ShissarNamed
Ssraeshzian Terror Priest60 - 60 ShissarNamed
Third Disciple of Rhag51 - 51 ShissarNamed
Yasiz the Devourer62 - 62 ShissarNamed
Zel`Krioz55 - 55 ShissarNamed
Zel`Rekushoz55 - 55 ShissarNamed
Zel`Zachum55 - 55 ShissarNamed
Zel`Zoszh55 - 55 ShissarNamed
Zlakas the Slayer59 - 59 ShissarNamed
an elite temple guard58 - 58 ShissarNormal
An Enchanted Golem60 - 60 Iksar GolemNormal
an Iksar foreman30 - 30 IksarNormal
an Iksar slave30 - 30 IksarNormal
An Imperial Golem60 - 60 Iksar GolemNormal
an imperial guard60 - 60 ShissarNormal
Arch Tormentor Zhesz53 - 53 ShissarNormal
A Bone Spiked Golem60 - 60 Iksar GolemNormal
a caputured Thought Leech35 - 35 Thought HorrorNormal
a chapel guard60 - 60 ShissarNormal
a crypt guardian62 - 62 ShissarNormal
a diseased caretaker25 - 25 IksarNormal
a diseased slave15 - 15 IksarNormal
A Plagued Soriz51 - 53 Undead IksarNormal
A Poxed Soriz53 - 55 Undead IksarNormal
A Shissar Acolyte50 - 54 ShissarNormal
A Shissar Arcanist50 - 54 ShissarNormal
A Shissar Arch Arcanist53 - 55 ShissarNormal
A Shissar Arch Warlock53 - 55 ShissarNormal
A Shissar Defiler50 - 53 ShissarNormal
A Shissar Disciple56 - 56 ShissarNormal
A Shissar Experimenter55 - 55 ShissarNormal
A Shissar Lich53 - 55 ShissarNormal
a Shissar Observer54 - 54 ShissarNormal
A Shissar Priest56 - 56 ShissarNormal
A Shissar Revenant50 - 54 ShissarNormal
A Shissar Ritualist55 - 55 ShissarNormal
A Shissar Spiritward50 - 54 ShissarNormal
A Shissar Spirit Binder51 - 54 ShissarNormal
A Shissar Spirit Destroyer53 - 55 ShissarNormal
A Shissar Taskmaster50 - 54 ShissarNormal
A Shissar Templar56 - 56 ShissarNormal
a Shissar Tormentor54 - 55 ShissarNormal
A Shissar Warlock50 - 54 ShissarNormal
A Soriz Corpse51 - 53 Undead IksarNormal
A Soriz Drudge53 - 55 Undead IksarNormal
A Soriz Skeleton50 - 54 Undead IksarNormal
A Soriz Slave50 - 54 Undead IksarNormal
a Ssraeshzian adept30 - 30 IksarNormal
a Ssraeshzian fanatic30 - 30 IksarNormal
a temple guard50 - 54 ShissarNormal
A Temple Patroller50 - 54 ShissarNormal
a temple skirmisher53 - 55 ShissarNormal
Disciple Zhorluhx53 - 53 ShissarNormal
Elder Glanoxx30 - 30 IksarNormal
Enhanced Imperial Golem60 - 60 Iksar GolemNormal
High Priest of Ssraeshza66 - 66 ShissarNormal
Prime Educator Ghozik55 - 55 ShissarNormal
Shissar Assassin53 - 53 ShissarNormal
Shissar Mystic54 - 54 ShissarNormal
Taskmaster Kavamezh60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Keuzozh60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Mikazha60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Revan`Kezh60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Vezhkah60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Zerumaz60 - 60 ShissarNormal
Taskmaster Zhe`Vozh60 - 60 ShissarNormal
The Shissar Magister53 - 53 ShissarNormal
Warden Mekuzh60 - 60 ShissarNormal
Xerkizh The Creator66 - 66 ShissarNormal
Zhroushe Mezhkazh53 - 53 ShissarNormal